Onderwijs

Het onderwijs is voortdurend in beweging. PCBO De Regenboog is ook in beweging en wil graag een lerende organisatie zijn. We vinden het belangrijk dat kinderen leren met hart, hoofd en handen. Daar blijkt al uit dat het draait om doen, denken en ook voelen. Soms moet er iets, soms kun je kiezen. Zo leer je verantwoordelijkheid nemen, omgaan met vrijheid en keuzes maken. Samen met u als ouder of verzorger blijven we op zoek naar wat uw kind in het onderwijs nodig heeft. Zo bouwen we aan een kleurrijke ontwikkeling, voor elk kind.

Waar staat ons onderwijs voor?

We leren met hart, hoofd en handen:

  • We geven gedifferentieerde instructie en verwerking aan de leerlingen van onze school
  • We werken met coöperatieve werkvormen om samenwerkend leren te bevorderen
  • We kiezen voor creativiteit in de breedste zin van het woord
  • We werken opbrengstgericht, volgens analyses en verklaringen. Dit zorgt voor verbetering van kwaliteit van ons onderwijs
  • We hebben hoge verwachtingen van elk kind en richten ons op de talenten van elk kind
  • We zetten ICT in als belangrijk onderwijsmiddel
  • Kinderen stellen eigen leerdoelen en werken daaraan
  • Kinderen zitten zoveel mogelijk met leeftijdgenoten in een groep

 

Passend onderwijs

In 'de Regenboogwijk' hebben leerkrachten, ouders en kinderen elkaar nodig.
Dit betekent dat er een intensieve samenwerking is tussen ouders -kind - school
De onderwijsbehoefte van uw kind staat centraal.

Bij kinderen waarbij het leren niet vanzelfsprekend gaat, hebben we in overleg met u contact met de gedragswetenschapper van het Samenwerkingsverband.
Sommige kinderen kunnen meer leerstof aan, zijn worden extra uitgedaagd in de groep, binnen de plusgroep of de plusklas.

It takes a whole village to raise a child

 

Schoolondersteuningsplan (SOP)

Hier vindt u het schoolondersteuningsplan:

 

27NW-24BF SOP Regenboog SOP.docx

Talentontwikkeling

We geloven in de talenten van alle kinderen.
We werken met kunst- en cultuurspecialisten en met specialisten muziek, drama, toneel en sport.
De talenten van alle kinderen worden in de komende jaren onder leiding van deze specialisten steeds meer zichtbaar. Ook de natuurlijke omgeving krijgt steeds meer aandacht.
We hebben hierbij een samenwerking met verschillende educatieve partners.

 

Ouderbetrokkenheid

We geloven in de kracht van samen.
We gaan hierbij uit van educatief partnerschap.
Binnen de gesprekscyclus zijn driehoekgesprekken (ouders/leerkracht/kind) ingepland.
Samen bespreken we de leerresultaten in combinatie met het welbevinden van uw kind. In de loop van de jaren leert uw kind - met hulp van leerkracht en ouder of verzorger- eigenaar te worden van zijn of haar leerproces.

We nodigen u van harte uit om mee te doen!

 

Sociale veiligheid

We accepteren elkaar zoals we zijn. We oefenen vertrouwen en omgaan met elkaar met behulp van de Kanjermethode. Alle leerkrachten hebben hiervoor het vereiste certificaat behaald. PCBO De Regenboog mag zich dan ook Kanjerschool noemen.

We leren kinderen met elkaar en met volwassenen leren om te gaan.
Op onze school accepteren we pestgedrag niet.
We werken volgens het anti-pestprotocol
We kiezen voor een specifieke kanjeraanpak.

 

Bekijk het antipestprotocol

Plusgroep

De plusbegeleiding op de Regenboog bestaat uit het aanbieden van extra uitdagende en verdiepende opdrachten in en/of buiten de klas voor meer- en hoogbegaafde leerlingen buiten de klas. 

In de plusgroep werken de leerlingen vaak projectmatig. Marieke van Luttikhuizen en Johan Nekkers werken als plusgroepbegeleider op De Regenboog